فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت

ابو محمد، حسن بن شعبه، از چهره های درخشان فقهای شیعه در دوران خود بود. او از روات بزرگ شیعه به شمار می آید.
نوشته های او از همان زمان نگارش مورد توجه علما و بزرگان قرار گرفت. روایات او نیز در مجموعه های بزرگ روایی شیعه مانند وسائل الشیعة و بحار الأنوار آمده است.
سخن شیخ حر عاملی
شیخ حر عاملی در کتاب «أمل الآمل» درباره ایشان می فرماید: «ابو محمد، حسن بن علی بن شعبه، دانشمندی با فضل و محدثی بزرگ است.»
کلام علامه مجلسی
علامه مجلسی درباره وی می فرماید: «کتاب ایشان، تُحف العقول خود بهترین شاهد بر فضل و دانش و عظمت شأن ایشان می باشد.»
سخن علامه خوانساری
علامه خوانساری، مؤلف کتاب روضات الجنات درباره او چنین می گوید: «محدث بزرگ، حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی حلبی، فقیهی اندیشمند و متبحری بزرگ و شخصیتی سرشناس است. او کتابی به رشته تحریر در آورده که اصحاب و فقهای شیعه همه بر آن اعتماد کرده اند.»

استاد

ابو علی محمد بن همام بغدادی، متوفای سال 336 را می توان از مشایخ ابن شعبه به شمار آورد.

شاگرد

مهم ترین شخصیتی که در میان شاگردان او همچون خورشید می درخشد شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، متوفای سال 413 هجری است.