فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

مشایخ

از جمله مشایخ سید جمال الدین بن طاووس می توان به افراد ذیل اشاره کرد:
1 - شیخ نجیب الدین ابن نما حلی
2 - شیخ یحیی بن محمد سوراوی
3 - سید فخار بن معد موسوی
4 - سید احمد بن یوسف علوی

شاگردان

بارزترین شاگردان سید عبارتند از:
1 - علامه حلی (ره)
2 - حسن بن داوود حلی، صاحب کتاب رجال ابن داوود
3 - سید عبد الکریم بن طاووس، فرزند بزرگوار او

تألیفات

شاگرد برجسته سید در کتاب رجال خود، تألیفات استاد را 82 جلد شمرده است.
این کتاب ها در علوم مختلف نوشته شده، اما متأسفانه همه آنها به دست ما نرسیده است.
تعدادی از تألیفات سید احمد عبارتند از:
1 - بناء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیة
2 - ملاذ علماء الإمامیة، در فقه
3 - الفوائد العدة، در اصول فقه
4 - الثاقب المسخّر علی نقض المشجّر، در اصول دین
5 - الروح، در رد ابن ابی الحدید
6 - شواهد القرآن
7 - بشری المحققین، در فقه و...
سید احمد بن طاووس اولین کسی است که تقسیم معروف روایت به چهار قسم صحیح و موثق و حسن و ضعیف را عنوان کرد.
این نظریه تا زمان علامه مجلسی مقبولیت عام داشت؛ لکن علامه مجلسی تقسیم را گسترش داد و چند قسم دیگر به آن افزود و تعداد اقسام حدیث به بیش از 9 قسم افزایش یافت.