فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

گفتار بزرگان

مقام سید ابو الفضائل به قدری بلند و عالی است که هر بزرگی نام او را می برد، سرِ کُرنش و تعظیم خم می کند.
تمام کسانی که در نوشته های خود نامی از این بزرگوار برده اند، جز ستایش و تعریف هیچ ندارند.
بنا به شهادت تمام بزرگان، سید احمد بن طاووس متبحر در علوم مختلف بوده است. او قله های رفیع علوم مختلف از جمله فقه، اصول فقه، کلام، شعر، ادبیات و... را درنوَردیده است.
با اینکه فرزندان سید موسی بن جعفر چهار نفر بوده اند، اما بیشتر اوقات سید علی و سید احمد رحمةالله علیهما یک جا ذکر می شوند و تنها سید احمد به دنبال سید علی یاد می شود و کسی که با مقام علمی و تقوایی سید علی آشنا باشد مقام و منزلت سید احمد را هم درک خواهد نمود.

مشایخ

از جمله مشایخ سید جمال الدین بن طاووس می توان به افراد ذیل اشاره کرد:
1 - شیخ نجیب الدین ابن نما حلی
2 - شیخ یحیی بن محمد سوراوی
3 - سید فخار بن معد موسوی
4 - سید احمد بن یوسف علوی

شاگردان

بارزترین شاگردان سید عبارتند از:
1 - علامه حلی (ره)
2 - حسن بن داوود حلی، صاحب کتاب رجال ابن داوود
3 - سید عبد الکریم بن طاووس، فرزند بزرگوار او