فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

1 - خواجه نصیر الدین طوسی
2 - محقق حلی
3 - شیخ سدید الدین یوسف (پدر گرامیش)
4 - سید احمد بن طاووس
5 - سید علی بن طاووس
6 - ابن میثم بحرانی
7 - شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید
8 - شیخ تقی الدین عبد الله بن جعفر بن علی صباغ حنفی

شاگردان

از جمله پرورش یافتگان مکتب علامه حلی می توان به:
1 - فرزند بزرگوارش فخر الدین محمد
2 - شیخ ابو الحسن مزیدی
3 - قطب الدین رازی، شارح شمسیه
4 - سید احمد بن ابراهیم بن زهره
و... اشاره نمود.

تالیفات

چنان که ذکر شده علامه حلی حدود یکصد تألیف ارزشمند دارد، از جمله:
1 - الإرشاد
2 - تبصرة المتعلمین
3 - القواعد
4 - التحریر
5 - تذکرة الفقهاء
6 - مختلف الشیعة
7 - المنتهی
8 - شرح التجرید
9 - منهاج الاستقامة
10 - تلخیص الکشاف