فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

نقابت سادات

در دوران اقامت ابن طاووس در بغداد از سوی خلیفه عباسی، المستنصر، پیشنهادهایی مانند وزارت، سفارت و... به او شد؛ اما سید هیچیک را نپذیرفت و استدلالش برای خلیفه چنین بود که:«اگر من طبق مصلحت شما عمل کنم رابطه خویش را با خداوند قطع می نمایم و اگر طبق اوامر الهی و عدل و انصاف حرکت کنم خاندان تو و بقیه وزرا و سفرا و فرماندهان تو آن را تحمل نخواهند کرد و چنین خواهند گفت که علی بن طاووس با این رویه می خواهد بگوید اگر حکومت به ما برسد اینچنین عمل می کنیم و این روشی است بر خلاف سیره حکمرانان قبل از تو و مردود دانستن حکومتهای آنهاست.»
سید در سال 661 هجری نقابت علویان را پذیرفت. نقیب بزرگترین شخصیت علمی و دینی سادات بود که کلیه امور مربوط به سادات را عهده دار می شد. این وظایف شامل قضاوت مشاجرات، رسیدگی به مساکین و مستمندان، سرپرستی ایتام و... می شد.
البته ایشان تأکید دارد که تنها بخاطر حفظ جان دوستان و شیعیانی که در معرض قتل و غارت مغول قرار داشتند این منصب را پذیرفته است.

اساتید

سید در محضر بزرگان عصر خویش به کسب علم و ادب و معنویت پرداخت. از جمله اساتید اویند:
1 - پدر بزرگوارش موسی بن جعفر
2 - جدش ورام بن ابی فراس
3 - ابن نما حلی
4 - فخار بن معد موسوی

شاگردان

از جمله پرورش یافتگان مکتب سید ابن طاووس می توان به:
1 - سدید الدین حلی، پدر علامه حلی
2 - علامه حلی
3 - حسن بن داود حلی صاحب رجال
4 - عبد الکریم بن احمد بن طاووس، برادر زاده او
5 - علی بن عیسی إربلی و... اشاره نمود.