فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

تاریخ وفات دیلمی به طور تعیین، مشخص نیست؛ اما بنابر نقل علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه، ج 1، ص 537،وفات او در سال 841 هجری بوده است.
این نظریه، با توجه به مطالبی که پیرامون طبقه و دوران زندگی دیلمی اشاره کردیم قریب به واقع جلوه می کند.

سید ابن طاووس

ولادت

سید رضی الدین، علی بن موسی بن جعفر بن طاووس، از نوادگان امام حسن مجتبی و امام سجاد علیهماالسلام در روز 15 محرم سال 589 هجری در شهر حله به دنیا آمد.