فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

شیخ حُر عاملی در وطن خود جبل عامل در روستای مشغره نزد اساتید بزرگی به فراگیری علوم آل محمد صلی الله علیهم اجمعین پرداخت و از آنان بهره های فراوانی برد که اثر مهمی در رشد و نمو او داشت و او را آماده ساخت تا عالمی بزرگ و مجتهدی نام آور گردد. از جمله اساتید وی در روستای مشغره اند:
1 - پدرش حسن بن علی (درگذشت 1062 هجری).
2 - عمویش شیخ محمد بن علی حُر (درگذشت 1081 هجری).
3 - جد مادریش شیخ عبد السلام بن محمد حُر.
4 - دایی پدرش شیخ علی بن محمود عاملی.
در روستای جبع نیز در نزد علمای دیگری به درس مشغول گشت مانند:
5 - شیخ زین الدین، صاحب معالم و فرزند شهید ثانی.
6 - شیخ حسین ظهیری.
از محضر علمای فراوان دیگری نیز بهره برد مانند:
7 - سید حسن حسینی عاملی.
8 - شیخ عبد الله حرفوشی.
9 - مولی محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی نجفی قمی.
10 - سید میرزا جزایری نجفی
11 - شیخ علی نوه شهید ثانی
12 - استاد محقق آقا حسین خوانساری
13 - سید هاشم توبلی بحرانی
14 - مولی محمد کاشی

شاگردان

علمای فراوانی نیز از محضر او بهره برده اند از جمله:
1 - شیخ مصطفی بن عبد الواحد بن سیار حوبز
2 - شیخ محمد رضا فرزند شیخ مصطفی
3 - شیخ حسن فرزند دیگر شیخ مصطفی
4 - سید محمد بن محمد باقر حسینی اعرجی مختاری نائینی
5 - سید محمد بن محمد بدیع رضوی مشهدی
6 - مولی محمد فاضل بن محمد مهدی مشهدی
7 - سید محمد بن علی بن محیی الدین موسوی عاملی
8 - مولی محمد صالح بن محمد باقر قزوینی مشهور به روغنی
9 - مولی محمد تقی بن عبد الوهاب استرآبادی مشهدی
10 - مولی محمد تقی دهخوارقانی قزوینی
11 - سید محمد بن احمد حسینی گیلانی

تألیفات

شیخ حُر عاملی دارای تألیفات ارزشمند و گران بهایی است. وی عمر شریف خود را وقف خدمت به شریعت مقدس اسلام و مذهب حق اهل بیت عصمت و طهارت نمود و با وجود مشاغل فراوان مانند شیخ الإسلامی و اشتغال به درس و تربیت علما، تألیفات فراوانی نیز از خود به یادگار نهاده که یکی از آنها کتاب ارزشمند «وسائل الشیعة» است که از زمان نگارش تا این زمان پیوسته مورد توجه و عنایت فقهای اهل بیت و مجتهدین شیعه قرار گرفته است.
از جمله تألیفات ایشان است:
1 - الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیه، این کتاب اولین کتابی است که به رشته تحریر در آورده است و قبل از ایشان نیز کسی چنین کتابی ننوشته است.
2 - الصحیفة الثانیة من أدعیة علی بن الحسین علیه السلام، این کتاب شامل مجموعه دعاهایی است که در صحیفه سجادیه مشهور نیامده است.
3 - تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، که شامل تمام احادیث احکام شرعی موجود در کتب اربعه و سایر کتب معتبر است که منابع آن به 180 کتاب می رسد.
در این کتاب سند روایات و نام کتاب ها با ترتیبی زیبا و جمع میان روایات با رعایت اختصار آمده و هر مسأله در حد امکان در یک باب مستقل آمده است.
4 - هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة علیهم السلام در سه جلد کوچک که منتخبی از کتاب وسائل الشیعة با حذف سند و مکررات است.
5 - من لا یحضره الإمام،فهرست وسائل الشیعة و عنوان باب ها و تعداد أحادیث هر باب و مضمون احادیث آن است در یک جلد.
6 - الفوائد الطوسیة، در یک جلد و شامل صد فائده در مباحث گوناگون
7 - إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات در دو جلد، شامل بیش از بیست هزار حدیث و هفتاد هزار سند به نقل از 439 کتاب از شیعه و سنی با ترتیبی زیبا و تهذیب و پرهیز از تکرار درباره معجزات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام.
8 - أمل الآمل که در آن نام علمای جبل عامل و علمای متأخرین آمده است.
9 - الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، رساله ای است پیرامون رجعت که شامل 600 حدیث و 64 آیه قرآن و ادله فراوان و کلماتی از قدما و متأخرین است و به طرح شبهات و جواب آنها درباره رجعت نیز پرداخته است.
10 - رسالة فی الرد علی الصوفیة،که شامل هزار حدیث در ردّ آنان است.
11 - تواتر القرآن
12 - بدایة الهدایة، در واجبات و محرمات منصوصه از اول تا آخر فقه. شیخ حر در این کتاب واجبات را 1535 و محرمات را 1448 مورد دانسته است.
13 - الفصول المهمة فی أصول الأئمة علیهم السلام، که شامل قواعد کلی اصول دین، اصول فقه، فروع فقه و اصول علم طب می باشد.
14 - العربیة العلویة و اللغة المرویة
15 - دیوان شعر که شامل بیست هزار بیت شعر است و 4 منظومه دیگر در موضوعات مختلف.
16 - دیوان الإمام زین العابدین علیه السلام
17 - تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة در شرح وسائل الشیعة
18 - الأخلاق
19 - مقتل الإمام الحسین علیه السلام
20 - حاشیه هایی بر کتب اربعه و...