فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شعر

شیخ حُر عاملی از ذوق شعری بالایی نیز برخوردار بود.
او اشعار فراوانی در مدح و ستایش اهل بیت عصمت و طهارت سروده است و دیوانی دارد که شامل بیست هزار بیت شعر است.
از ویژگیهای شعر او طولانی بودن آن است. او قصیده ای در مدح پیامبر و اهل بیت آن حضرت دارد که بیش از صد بیت است و قصیده ای دیگر شامل معجزات و فضایل پیامبر و اهل بیت آن حضرت است و شامل چهار صد بیت می باشد.
او در شیوه های شعری نیز از مهارت خاصی برخوردار بوده است. مثلا 29 قصیده در مدح اهل بیت دارد که مجموعه ابیات هر قصیده را به یکی از حروف الفبا قافیه داده است.
در قصیده ای دیگر چهار طرف هر بیت را با یک کلمه آورده است و در قصیده ای تمام ابیات را بدون الف آورده است.
از جمله اشعار اوست:
س أنا حرٌ عبد لهم فإذا ما شرفونی بالعتق عدت رقیقا
یعنی «گرچه نام من حُر است، یعنی آزاد، ولی من عبد و بنده اهل بیتم و اگر آنان مرا شرافتمند سازند و آزادم کنند باز هم به بندگی آنان باز خواهم گشت».
و در جای دیگر می فرماید:
س لئن طاب لی ذکر الحبائب إننی أری مدح أهل البیت أحلی و أطیبا
یعنی «اگر یاد دوستان لذت بخش است برای من مدح اهل بیت شیرین تر و لذت بخش تر است.»

اساتید

شیخ حُر عاملی در وطن خود جبل عامل در روستای مشغره نزد اساتید بزرگی به فراگیری علوم آل محمد صلی الله علیهم اجمعین پرداخت و از آنان بهره های فراوانی برد که اثر مهمی در رشد و نمو او داشت و او را آماده ساخت تا عالمی بزرگ و مجتهدی نام آور گردد. از جمله اساتید وی در روستای مشغره اند:
1 - پدرش حسن بن علی (درگذشت 1062 هجری).
2 - عمویش شیخ محمد بن علی حُر (درگذشت 1081 هجری).
3 - جد مادریش شیخ عبد السلام بن محمد حُر.
4 - دایی پدرش شیخ علی بن محمود عاملی.
در روستای جبع نیز در نزد علمای دیگری به درس مشغول گشت مانند:
5 - شیخ زین الدین، صاحب معالم و فرزند شهید ثانی.
6 - شیخ حسین ظهیری.
از محضر علمای فراوان دیگری نیز بهره برد مانند:
7 - سید حسن حسینی عاملی.
8 - شیخ عبد الله حرفوشی.
9 - مولی محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی نجفی قمی.
10 - سید میرزا جزایری نجفی
11 - شیخ علی نوه شهید ثانی
12 - استاد محقق آقا حسین خوانساری
13 - سید هاشم توبلی بحرانی
14 - مولی محمد کاشی

شاگردان

علمای فراوانی نیز از محضر او بهره برده اند از جمله:
1 - شیخ مصطفی بن عبد الواحد بن سیار حوبز
2 - شیخ محمد رضا فرزند شیخ مصطفی
3 - شیخ حسن فرزند دیگر شیخ مصطفی
4 - سید محمد بن محمد باقر حسینی اعرجی مختاری نائینی
5 - سید محمد بن محمد بدیع رضوی مشهدی
6 - مولی محمد فاضل بن محمد مهدی مشهدی
7 - سید محمد بن علی بن محیی الدین موسوی عاملی
8 - مولی محمد صالح بن محمد باقر قزوینی مشهور به روغنی
9 - مولی محمد تقی بن عبد الوهاب استرآبادی مشهدی
10 - مولی محمد تقی دهخوارقانی قزوینی
11 - سید محمد بن احمد حسینی گیلانی