فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

رهبری شیعه

بعد از رحلت سید مرتضی علم الهدی رهبری و پرچمداری شیعه به شیخ طوسی رسید. در این هنگام منزل شیخ در محله کرخ بغداد، پناهگاه و مقصد و مقصود مسلمانان بود. جهت درک محضر او علما و دانشمندان بسیاری از سراسر سرزمین اسلامی، قصد بغداد را می نمودند تا افتخار مجالست و شاگردی او را دریابند و از چشمه خروشان علم الهی که بر زبان او جاری می شد، استفاده برند.

شاگردان

تعداد شاگردان وی از فقها و مجتهدان و علمای شیعه، به بیش از سیصد تن رسید و در همان وقت چند صد نفر از علمای اهل سنت نیز از محضر او استفاده می کردند.

مناصب عالی

آوازه علم و دانش و ورع و زهد و تقوای شیخ طوسی، همچنان که از مرزهای عراق گذشته و به اقصی نقاط دنیا رسیده بود، از دیواره هزارکنگره قصر با عظمت خلیفه عباسی نیز گذشت، به طوری که «القائم بامر الله» خلیفه عباسی، با همکاری آل بویه، کرسی تدریس کلام را در مرکز خلافت به او داد. در آن روزگار برای این کرسی، عظمت و رتبه والایی قائل بودند، به طوری که آن را به بزرگترین دانشمند کشور واگذار می کردند و این نشانه آن است که در آن زمان بالاتر و والاتر از شیخ طوسی در تمام بغداد و سرزمین های اسلامی کس دیگری نبود که شایستگی تدریس را داشته باشد.