فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت علمی

شیخ طوسی کتابی در فقه دارد به نام «النهایة» که در قدیم الایام کتاب درسی طلاب بوده است. کتاب دیگر او به نام «المبسوط» که فقه را وارد مرحله جدیدی کرده است و در زمان خود مشروح ترین کتاب فقهی بوده است.
در کتاب دیگر خود به نام «الخلاف» آرای فقهای اهل سنت و شیعه را بیان کرده است. شیخ طوسی کتاب های دیگری نیز در فقه دارد.
قدما تا حدود یک سده پیش، اگر در فقه «شیخ» را به طور مطلق می گفتند، منظور شیخ طوسی بوده و اگر شیخان می گفتند مقصود شیخ مفید و شیخ طوسی بوده است.
شیخ طوسی یکی از چند چهره معروفی است که در سراسر فقه نام او می درخشد.

رهبری شیعه

بعد از رحلت سید مرتضی علم الهدی رهبری و پرچمداری شیعه به شیخ طوسی رسید. در این هنگام منزل شیخ در محله کرخ بغداد، پناهگاه و مقصد و مقصود مسلمانان بود. جهت درک محضر او علما و دانشمندان بسیاری از سراسر سرزمین اسلامی، قصد بغداد را می نمودند تا افتخار مجالست و شاگردی او را دریابند و از چشمه خروشان علم الهی که بر زبان او جاری می شد، استفاده برند.

شاگردان

تعداد شاگردان وی از فقها و مجتهدان و علمای شیعه، به بیش از سیصد تن رسید و در همان وقت چند صد نفر از علمای اهل سنت نیز از محضر او استفاده می کردند.