فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

1 - پدر بزرگوارش علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
2 - محمد بن حسن بن احمد بن ولید
3 - حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی علیه السلام
4 - ابو الحسن، محمد بن قاسم
5 - ابو محمد، قاسم بن محمد استرآبادی
6 - ابو محمد، عبدوس بن علی بن عباس گرگانی
7 - محمد بن علی استرآبادی

شاگردان

1 - برادرش حسین بن علی بن موسی بن بابویه قمی
2 - شیخ مفید
3 - شیخ ثقة الدین حسن بن حسین بن علی بن موسی بن بابویه، برادرزاده صدوق
4 - علی بن احمد بن عباس، پدر شیخ نجاشی
5 - ابو القاسم، علی بن محمد بن علی خزاز
6 - ابن غضائری، ابو عبدالله، حسین بن عبید الله بن ابراهیم
7 - شیخ جلیل، ابو الحسن، جعفر بن حسین حسکه قمی، استاد شیخ طوسی
8 - شیخ ابو جعفر، محمد بن احمد بن عباس بن فاخر دوریستی، معاصر شیخ طوسی
9 - ابو زکریا، محمد بن سلیمان حمرانی
10 - شیخ ابو البرکات، علی بن حسن خوزی

تالیفات

تالیفات فراوان و گوناگون وی در علوم و فنون مختلف اسلامی، هر کدام گوهری تابناک و گنجینه ای پایان ناپذیر است که هم اکنون نیز با گذشت بیش از یک هزار سال از تاریخ تالیف آنها، به جای فرسودگی و بی رونقی، روز به روز بر ارزش و اعتبار آن افزوده شده و جایگاهی بس رفیع و والا یافته اند و در صدر قفسه کتابخانه ها و در سینه فقها و دانشمندان جای دارند.
از جمله تألیفات ایشان است:
1 - من لا یحضره الفقیه
2 - مدینة العلم
3 - کمال الدین و تمام النعمة
4 - التوحید
5 - الخصال
6 - معانی الأخبار
7 - عیون أخبار الرضا علیه السلام
8 - الأمالی
9 - المقنع فی الفقه
10 - الهدایة بالخیر