فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

در نظر اندیشمندان

1 - نجاشی می گوید: او در زمان خود، شیخ و پیشوای شیعه در شهر ری بود و حدیث را از همه بیشتر ضبط کرده و بیشتر از همه مورد اعتماد است.
2 - ابن طاووس گوید: توثیق و امانت شیخ کلینی مورد اتفاق همگان است.
3 - ابن اثیر گوید: او به فرقه امامیه در قرن سوم زندگی تازه ای بخشید و عالم بزرگ و فاضل مشهور در آن مذهب است.
4 - ابن حجر عسقلانی گوید: کلینی از رؤسا و فضلای شیعه در ایام مقتدر عباسی است.
5 - محمد تقی مجلسی گوید: حق این است که در میان علمای شیعه مانند کلینی نیامده است و هر کس در اخبار و ترتیب کتاب او دقت کند، درمی یابد که از جانب خداوند مورد تأیید بوده است.

اساتید

ثقة الإسلام کلینی از محضر بزرگ مردانی بهره برده که هر یک در عصر خود از نوابغ روزگار به شمار می رفتند. برخی از آنها عبارتند از:
1 - ابو الحسن محمد بن اسدی کوفی
2 - احمد بن محمد بن عیسی اشعری
3 - احمد بن ادریس قمی
4 - عبد الله بن جعفر حِمیَری
5 - احمد بن محمد بن عاصم کوفی
6 - حسن بن فضل بن زید یمانی
7 - محمد بن حسن صفار
8 - سهل بن زیاد آدمی رازی
9 - محمد بن اسماعیل نیشابوری
10 - احمد بن مهران و...

شاگردان

عده ای از فقها و محدثینِ بنام شیعه، که مشاهیر علمای ما در قرن چهارم هجری در ایران و عراق بوده اند از جمله شاگردان کلینی به شمار می روند. بزرگانی چون:
1 - ابن ابی رافع
2 - احمد بن احمد کاتب کوفی
3 - احمد بن علی بن سعید کوفی
4 - ابو غالب احمد بن محمد زراری
5 - جعفر بن محمد بن قولویه قمی
6 - علی بن محمد بن موسی دقاق
7 - محمد بن ابراهیم نعمانی معروف به ابن زینب (ابن ابی زینب) که از شاگردان مخصوص و نزدیکان او بوده و کتاب کافی را او نسخه برداری کرده است.
8 - محمد بن احمد سنانی زاهری مقیم ری.
9 - محمد بن علی ماجیلویه
10 - محمد بن محمد بن عصام کلینی
11 - هارون بن موسی