خلاصه ای از اصول کافی

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی علی اصغر خسروی شبستری

بخش اول : در حقیقت ایمان و لوازم آن

بسم الله الرحمن الرحیم

سرشت مؤمن و کافر چگونه ایجاد شد؟

در این باره هفت حدیث بطرق مختلف وارد شده است که اجمال آن بشرح ذیل است:
1- از علی بن الحسین علیهماالسلام روایت شده که: خداوند پیامبران را از طینت علیین(4) (سرشت آسمانی) خلق کرده هم دلهایشان را و هم پیکرهایشان را و دلهای مؤمنان را نیز از همان طینت آفریده ولی پیکرشان را از نشیب و پائین تر از آن؛ کافران را از طینت سجین(5) آفریده است هم دلهایشان را و هم پیکرهایشان را آنگاه در آمیخت بین دو نوع سرشت و از این جهت است که از مؤمن کافر تولد یابد و از کافر مؤمن بوجود آید، و از اینجاست که مؤمن به بدکرداری افتد و کافر به خوش کرداری رسد، دلهای مؤمنان شائق باشد بدانچه از آن آفریده شده اند و دلهای کافران شائق باشند بدانچه از آن آفریده شده اند.
2- در حدیث 4 ابی حمزه ثمالی گوید از امام باقر (علیه السلام) شنیدم می فرمود خداوند ما را از اعلی علیین آفرید و دل شیعیان ما را از همان که ما را آفرید خلق نمود و تن آنها را از نازلتر از آن آفرید و لذا دل در هوای ما دارند، برای اینکه دل آنها با ما هم سرشت است. سپس آیات 18 تا 21 سوره مطففین را:
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادریک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون
(نه، هرگز، براستی که کتاب نیکان در علیین است، تو نمی دانی که علیین چیست، کتابی است نوشته شده که مقربان بر آن گواهند) بخواند. آنگاه فرمود: دشمنان ما را از سجین آفریده و دل پیروان ایشان را از ماده ای که خودشان را آفرید و تنشان را از ماده دیگری آفرید و لذا دل در هوای آنان دارند زیرا با آنها هم سرشت می باشند. سپس آیات 7 تا 10 سوره مطففین را:
کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادریک ما سجین کتاب مرقوم و یل یومئذ للمکذبین
(نه، هرگز، براستی که کتاب بدکاران در سجین باشد و تو نمی دانی که سجین چیست؟ کتابی است نوشته شده وای در آنروز بر دروغگویان.) تلاوت فرمود.

خلقت آدم (علیه السلام) چگونه بود؟