خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

شرح ملاهادی مازندرانی

ملامحمد هادی بن ملا محمد صالح مازندرانی متوف در فتنه افاغنه بنابر نقل علامه مجلسی شرحی بر کافی نوشته است.

شرح بختیاری

شیخ یعقوب بن ابراهیم بن جمال بن ابراهیم بختیاری حریری متوفی 1147 شرحی بر کتاب کافی نوشته که نسخه آن در مدرسه بروجردی در نجف است
الذریعه جلد 14 ص 29
و شروح دیگری نیز از متأخرین نوشته شده است تا 16 شرح آنرا اطلاع داریم.

ایمان و کفر

ایمان محور آموزش اسلام، ایمان بمعنی گرویدن و تصدیق کردن و وثوق و اطمینان پیدا نمودن است.
ایمان بمعنی تسلیم است که اولین مرحله اسلام است. و بعد مراحل قوت و یقین و اطمینان و ایمان است در برابر کفر که بمعنی تکذیب و انکار آمده
ایمان بمعنی خضوع و انقیاد و تصدیق مطلق، و ثبات و فضیلت نیز آمده است.
در اصطلاح ایمان بما انزل الله و بکل ما جاء به النبی می باشد و اصل عقیده است که بر سه پایه اقرار بزبان و عمل بار کان نیز استوار است و فرع آن عمل به اوامر و نواهی تعلیمات پیغمبر خدا و اطاعت هدایت سید انبیاء می باشد،
ایمان درجاتی و حقیقتی و آثاری دارد که از روی آن می توان درجات مؤمنین را شناخت.