خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

شرح صافی

ملا خلیل قزوینی شرح بنام الصافی در چند مجلد بر کافی نوشته است که در 1064 شروع کرده و 1074 خاتمه یافته.

شرح نائینی

سید محقق حکیم میرزا رفیع الدین نائینی ابن سید حیدر طباطبائی که از اجداد مرحوم جلوه بوده شرحی بنام حاشیه بر کافی نوشته که مفصل است.

شرح مازندرانی

ملا محمد صالح بن احمد بن شمس الدین سروی مازندرانی داماد مجلسی متوفی 1084 شرحی بر کافی نوشته است.