فهرست کتاب


خلاصه ای از اصول کافی

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی علی اصغر خسروی شبستری

قرآن در خلافت ابوبکر

جمعی جاه طلبان بنابر توطئه قبلی که از روز پس از غدیر خم شروع شد پیمان بستند که نگذارند اسلام مسیر خود را که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده طی کنند و لذا پس از مردن پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سقیفه بنی ساعده را ایجاد کردند و ابوبکر را بصورت جمهوریت حزبی انتخاب نمودند ولی او مواجه با چند دسته و حزب مخالف شد که از آنجمله مسیلمه کذاب طلیحه سجاح تمیمی اسود عنسی علقمه بن علاثه ام رفل سلمی مرتد مدعیان نبوت و مرتدین بودند که جنگ رده بوجود آوردند و ابوبکر با انقلابات عمیقی مواجه شد و بارها گفت اقیلونی اقیلونی و لست بخیر منکم و فیکم ابوالحسن(1)
در این 3 سال حکومت ابوبکر که خودش اهلیت علمی نداشت نتوانست قرآن را آنچنان که شایسته است بیک صورت واحد نشر و تعمیم دهد.

قرآن در خلافت عمر

عمر بن خطاب بر خلاف اجماع و انتخاب بصورت ولایتعهدی بدستور ابوبکر بر کرسی خلافت نشست و در امور سیاسی سرو سامانی داد ولی در کار دین چون وارد نبود قرآن بحال اجمال و ابهام باقی ماند مگر در مواردی که بعلی بن ابیطالب (علیه السلام) ارجاع می شد و او که باب مدینه علم بود مشکلات را حل می کرد و 63 بار عمر گفت لولا علی لهلک العمر (اگر علی نبود عمر هلاک می شد)
چون آموزش و پرورش و نشر معارف دین و احکام شریعت باید با صلح و سلم و محیط امن و آرامش تعلیم شود تا تشنه گان وادی خلافت سیراب گردند دوران عمری هم فتوحات و جنگها و اختلاط و امتزاج ملل و نحل فرصتی برای درس قرآن و بیان احکام آنچنان که شایسته بود نداد تا عمر راهم کشتند سال -.

قرآن در خلافت عثمان

چون دوره بعثمان رسید که او هم بحکم شمشیر شورای شش نفری که اکثریت آن باز در دست امویان بوده بر اریکه خلافت تکیه زد حکومت عربی خاصی متمایل باموی تشکیل داد و موضوع انتخاب و ولایتعهدی از بین رفت بلکه بصورت توطئه شورای حزبی بضرب الاجل شمشیر برگزار و انتخاب شد و امویان در آراء عثمان تأثیر بسزا یافتند و تحولاتی ریشه دار بوجود آوردند و عثمان که عزم راسخ نداشت ناسخ و منسوخ بسیار برای فرمانروایان طرفداران اموی صادر می کرد که بدین جرم کشته شد و فقط کار مثبتی که انجام شد بالضروره انجمنی از کتاب وحی تشکیل دادند و پس از تبادل افکار ناگزیر همانها که می گفتند ما بقرآن علی احتیاج نداریم ناچار شدند علی بن ابیطالب (علیه السلام) را رئیس آن انجمن نمایند و قرآن ها را با قرآن علی بن ابیطالب تطبیق دهند و تنظیم کنند و همه اوراق قرآن های متفرقه را جمع نمایند و فقط قرآنی که بامضاء علی (علیه السلام) رسیده و او کاتب وحی بود بنحوی که سایه صفت از پیغمبر خدا و نزول وحی غفلت و جدائی نداشت قرآن را تنظیم نمودند و شش قرآن از روی آن نوشتند و بشرحی که در آخر قرآن های چاپ مصر است تمام مسلمین را موظف نمودند از آن تبعیت نمایند. بمقدمه ترجمه و تفسیر قرآن نگارنده مراجعه شود
در این عصر هم فرصتی کامل برای نشر احکام دست نداد و تحولات فکری و اندیشه جمع مال و صرف در راه حزبی و فعالیتهای سیاسی میدان بدرس و بحث قرآن و نشر احکام نمی داد.