قرآن و کتاب های دیگر آسمانی

نویسنده : سید عبد الکریم هاشمی نژاد

اعترافات مهم دانشمندان دربارة قرآن

در پایان مباحث این کتاب بی تناسب نیست که اعترافات جمعی از دانشمندان بزرگ مسیحی را دربارة عظمت قرآن برای نمونه در این جا نقل کنیم.
«نولدکه» جذابیت قرآن را می ستاید
«نولدکه» دانشمند و خاورشناس مشهور آلمانی و نویسنده کتاب «تاریخ قرآن » درباره این کتاب آسمانی می نویسد:
«قرآن با منطق علمی و روش اطمینان بخش و قانع کننده ای که دارد دلهای شنوندگان خود را بسوی خویش توجه داده و آنها را طرف خطاب قرار می دهد، همواره بر دلهای کسانیکه از دور با آن مخالفت می ورزند تسلط یافته و آنها را بخود می پیوندد، فضیلت قرآن با داشتن سادگی و بلاغت خاص خود باوج کمال رسیده است، این کتاب توانست از مردمی وحشی و بی تربیت، ملتی متمدن ایجاد کند که تعلیم و تربیت دنیای خویش را بر عهده گرفتند.»
«گوته» می گوید قرآن جهان مدار می شود.
«گوته» ریاضیدان و شاعر معروف آلمانی دربارة قرآن می گوید:
«ما در ابتدا (بعلت وسوسة کشیشان و مخالفت آنها) از قرآن رو گردان بودیم اما طولی نکشید که این کتاب توجه ما را بخود جلب نموده و ما را دچار حیرت ساخت تا آنجا که در برابر اصول و قوانین علمی و بزرگ آن سر تسلیم فرود آوریم و در مطابقة الفاظ با معانی آن و عظمت امتیازاتش آشکار می گردد، شأن و علو و برتری آن بیشتر جلوه گر می شود، من معتقدم که این کتاب بزودی اثر نجات بخش و علمی خود را در سراسر گیتی بجای گذارده و بالاخره جهان مدار خواهد شد.»
«ژول لابوم» می گوید تعلیمات قرآن جهانی است
«ژول لابوم» خاور شناس پراطلاع فرانسوی می نویسد:
«تعلیمات و مواعظ قرآن تنها برای سران قوم نبود بلکه جهانی است.»
نامبرده در مقدمة «فهرست قرآن» می نویسد:
«مردم از هر نژاد و ملتی که هستند منصفانه باید موقعیت بشریت را از نظر علمی قبل از اسلام مورد مطالعه قرار دهند تا اعتراف کنند که علم و دانش بمعنای وسیع آن بوسیلة مسلمین برای جهانیان آورده شده، مسلمانان علوم و دانش خود را از قرآن که مانند دریای دانش بود گرفته و از آن نهرهائی ساختند، قرآن برای همیشه زنده است و هر کس از مردم جهان بقدر درک و استعداد خود از آن بهره برمی دارند.»
ستایش دکتر گوستاولوبون از قرآن
دکتر گوستاولوبون مستشرق فرانسوی و وزیر فرهنگ اسبق آن کشور در «تمدن اسلام و عرب» خود می نویسد: «مکتب اخلاق قرآن عالیترین روش فضائل اخلاقی است، قرآن مردم را بصدقه و احسان و عفت و بزرگواری، اعتدال و میانه وری تشوق نموده و آنها را به اهمیت وفای بعهد و پیمان خوانده و بدوستی با همسایگان و پیوست با خویشاوندان و دادن حقوق مستحقان و مراعات بیوه زنان و درماندگان و اهتمام در امر یتیمان و و بی پدران دستور داده است، اینها است آن آداب و تربیت عالیه ای که قرآن مردم را بسوی آنها دعوت کرده و این تربیت و آداب بمراتب بالاتر از انجیل و آداب آنست.»
سدیو دربارةقرآن سخن می گوید:
سدیو مستشرق و نویسندة مشهور فرانسوی می نویسد:
«در قرآن چیزی از مقررات اخلاقی و اجتماعی فروگذار نشده و قوانین آن بر پایة علم و اساس آن بر عدل و احسان استوار شده و هدف آن نشان داده راه حق و جلوگیری از باطل و دفع گمراهی و ضلالت و بیرون راندن بشر از تاریکی های ذلت و خواری بسوی نور و فضائل و کمالات انسانیت است، در این کتاب چیزی از اصول پاکیزگی و نظافت و موجب رهائی از هر گونه نقص و عیب فروگذار نشده و می تواند مردم جهانرا بزیور کمال آراسته سازد، قرآن توانست مردم عرب را از انواع فجایع و رسوائیها و ارتکاب گناه باز دارد و آنها را براه راست هدایت فرماید، این کتاب مشتمل بر حقایقی است که چشمهای عیب جویان از اسلام را از دیدن و گوشهای آنها را از شنیدن کور و کر کرده است.»
قرآن از نظر «تولستوی»
تولستوی دانشمند و نویسندة مشهور شوروی در کتابی که بنام «حکم محمد» نگاشته چنین می نویسد: «هر کس که بخواهد سادگی و بی پیرایه بودن اسلام را دریابد باید قرآن مجید را مورد مطالعه قرار دهد، در آنجا قوانین و تعلیماتی بر مبنای حقایق روشن وآشکار صادر و احکام آسان و ساده برای عموم بیان شده است، در این کتاب آیات فراوانی است که بخوبی بر مقام عالی دین اسلام و پاکی روحی آورندة آن گواهی می دهد.»
اعتراف «کارلایل» دربارة قرآن
توماس کارلایل دانشمند و نویسنده معروف انگلیسی می نویسد:
«هنگامیکه ما قرآن مجید را مطالعه می کنیم می بینیم این کتاب علاوه بر آنکه وحی آسمانی است از نظر کلمات و ترکیب بلیغ ترین کتاب است هیچکس قرآن را با دقت نمی خواند مگر آنکه می بینید حقایقی اصیل در برابر وی آشکار است و در می یابد که این کتاب وابسته باصلی حقیقی و به مبدئی عالی و مقدس پیوسته است و تردیدی نیست که گفتار حقیقی و درست نفوذ خاصی بر دلها دارد و حق آنست که تمام کتابها در برابر قرآن ناچیز و کوچکند و این کتاب از هر گونه عیب و نقص و اصول ناپسندیده پاکیزه و مبرا است.»
گواهی «دوزی» دانشمند هلندی:
دوزی دانشمند هلندی درباره قرآن می گوید: «قرآن کریم همواره مردم را به نیکوکاری امر فرموده و انسانهای سرکش و نافرمان را بیم و انذار می نماید، اعراب پس از آنکه مسلمان شدند و بقرآن ایمان آوردند با لباس نو تازه ای در برابر جهانیان عرض اندام نمودند که آن عبارت از صلح طلبی و آرامش خواهی و آزادی افکار در معاملات و رفتار بوده است.»
اعتراف «ادموند بورگ» انگلیسی
«ادموند بورگ» شخصیت سیاسی انگلستان می گوید:
«قرآن یا قانون محمدی قانونی است که شامل تمام طبقات اجتماع گردیده و آنها را بیکدیگر پیوند می دهد، قانونی است که به عالیترین نظام قضائی و بهترین روش علمی و بزرگترین رسم قانون گذاری ترتیب و تنظیم یافته است.
گواهی «پرلامس» کشیش
پرلامس کشیش نامی مسیحی می نویسد:
«قرآن نه تنها توانست اعراب را بسوی اسلام جذب نماید بلکه ملتهای مختلف و گوناگونی را مسلمان کرده است و شعاع آن هر روز پهن تر شده بر آسیا و آفریقا پرتو می افکند و مبشرین مسیحی ناظر این وضع هستند اما برای جلوگیری از آن کاری از دست آنها ساخته نیست.
سخنان «کاز یمرسگی» دربارة قرآن
«کازیمرسگی» می گوید:
«قرآن مجموعه ای است دل نشین زیرا در آن اخلاق و تمدن علم و سیاست، وعد و وعید در کنار یکدیگر قرار دارد.»
یک گواهی از «بلر»
«بلر» خاورشناس معروف می نویسد:
«لغت قرآن فصیح ترین لغات عرب و و اسلوب بلاغت آن طوری است که افکار را بسوی خود جذب می کند، قرآن دارای مواعظی آشکار است و بزودی برای همیشه بی معارض خواهد بود، هر کس که از این کتاب بخوبی پیروی کند زندگی آرام و گوارائی خواهد داشت.
«پایان»