قرآن و کتاب های دیگر آسمانی

نویسنده : سید عبد الکریم هاشمی نژاد

نخستین معجزه یا شراب سازی عیسی

انجیل کنونی و کتابی که مسیحیان آنرا آسمانی می دانند نه تنها به عیسی پیغمبر نسبت خوردن شراب می دهد بلکه با کمال بی شرمی نخستین معجزة وی را شرابسازی می شمرد و در این باره می گوید:
و در روز سیم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود و عیسی و شاگردانش را نیز بعروسی دعوت کردند و چون شراب تمام شد مادر عیسی بدو گفت شراب ندارند عیسی بوی گفت ای زن مرا با تو چه کار است ساعت من هنوز نرسیده است مادرش بنوکران گفت هر چه به شما گوید بکنید و در آنجا شش قدح سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل داشت عیسی بدیشان گفت قدحها را از آب پر کنید و آنها را لبریز کردند پس بدیشان گفت الان بردارید و نزد رئیس مجلس ببرید پس بردند و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود بچشید و ندانست که از کجا است لیکن نوکرانی که آب را کشیده بودند می دانستند رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته بدو گفت هر کسی شراب خوب را اول می آورد و چون مست شدند بدتر از آن لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش باو ایمان آوردند.
در این آیات به عیسی نسبت می دهد که اولین اعجازی که در قانای جلیل انجام داد این بود که آبهای شش قدح را (که مایع حیاتی و مفید است) به شراب یعنی به مایع مسمومی تبدیل کرده تا بدینوسیله میهمانان آن مجلس عروسی را در آخر شب از شراب ناب سیر گرداند و رسالت آسمانی خویش را از این راه اثبات سازد
انجیل می گوید عیسی بمادر خود احترام نمی گذاشت.
حقوقی که مادر بر فرزند خود دارد فراوان است و رعایت آنها از نظر تمام مکتبها لازم و وظیفةانسانی است. اسلام دربارة رعایت حقوق پدر و بخصوص مادر سفارش های فراوانی کرده است. قرآن مجید در این باره می گوید:
«و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً
یعنی و حکم کرد پروردگارت که نپرستید مگر او را و به پدر و مادر نیکوئی کنید و اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها نزد تو به پیری برسند پس ب آنها اف مگوی و آنانرا زجر مکن و با آنها نیکو سخن بگوی و برای آنها از مهربانی تواضع کن و بگو پروردگارا پدر و مادرم را رحمت کن همانگونه که مرا در کوچکی تربیت کردند و پرورش دادند.»
اما با کمال تأسف انجیل کنونی به عیسی نسبت می دهد که بمادر خود مریم اهانت کرده و با تندی و خشونت او را از خود رانده است، انجیل در این باره می نویسد:
و در روز سیم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود و عیسی و شاگردانش را نیز بعروسی دعوت کردند و چون شراب تمام شد مادر عیسی بدو گفت شراب ندارند عیسی بوی گفت ای زن مرا با تو چه کار است.
در مورد دیگر انجیل طرز رفتار و برخورد عیسی را با مادر خود اینگونه حکایت می کند:
او با آن جماعت هنوز سخن می گفت که ناگاه مادر و برادرانش در طلب گفتگوی وی بیرون ایستاده بودند و شخصی وی را گفت اینک مادر تو و برادرانت بیرون ایستاده می خواهند با تو سخن گویند در جواب قائل گفت کیست مادر من و برادرانم کیانند و دست خود را بسوی شاگردان خود دراز کرده و گفت اینانند مادر من و برادرانم.
خوانندگان عزیز! آیا این خشونت نیست که عیسی بمادر خود بگوید «ای زن ما را با تو چه کار است»؟! و آیا این بی اعتنائی و عدم رعایت حق مادر نیست که بگوید «مادر من کیست»؟!
ولی چه باید کرد؟ این کاره که شایسته نیست آنرا بیک فردی که در حداقل اخلاق و فضیلت قرار دارد نسبت داده شود، انجیل کنونی آنرا بمردی که برگزیدة خداوند برای رهبری انسانها در عصر خویش بود صریحاً نسبت می دهد

عهد جدید می گوید عیسی ملعون است!

لعنت یعنی دوری از رحمت خداوند و مورد غضب وی قرار گرفتن، و از این نظر نمی توان بر کسی لعنت فرستاد و او را ملعون خواند مگر آنکه بسیار آلوده بگناه و فاسد باشد اما با کمال تأسف عهد جدید میگوید عیسی مورد لعنت قرار گرفته و ملعون است پولس می نویسد:
مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوبست ملعونست هر که بردار آویخته شود.

انجیل می گوید عیسی حکم خدای را اجرا نمی کرد!

مقررات آسمانی و احکامی که از جانب خداوند برای تأمین سعادت انسانها می آید اجرای آن بر همة افراد و واجب و لازم است وا گر کسی با بکار بستن آنها خودداری نماید گناهکار و آلوده است ولی متأسفانه انجیل کنونی به عیسی نسبت می دهد که حکم خدای را تعطیل ساخت و دستور آسمانی او را بکار نبست، انجیل با اینکه از قول عیسی نقل می کند که وی دربارة تورات گفت:
گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم زیرا هر آینه بشما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا همه واقع شود پس هر که یکی از احکام کوچکترین را بشکند و بمردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود اما هر که بعمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.
با اینحال هنگامیکه جمعی از فریسیان زنی را در حال زنا دیدار کردند و بنزد وی آوردند تا حکم تورات را دربارة او اجرا سازد عیسی امتناع ورزید و از بکار بستن دستوری که تورات دربارة زانیه داد خودداری نمود، انجیل در این باره می گوید:
و چون جمیع قوم نزد او آمدند نشسته ایشان را تعلیم می داد که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او آوردند و او را در میان برپا داشته بدو گفتند ای استاد این زن در حین عمل زنا گرفته شد و موسی در تورات بما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار شوند اما تو چه می گوئی و این را از روی امتحان بدو گفتند تا ادعائی بر او پیدا کنند اما عیسی سربزیر افکنده به انگشت خود بر روی زمین می نوشت و چون در سؤال کردن الحاح می نمودند راست شده بدیشان گفت هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد و باز سربزیر افکنده بر زمین می نوشت پس چون شنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ شروع کرده تا ب آخر یک یک بیرون رفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن که در میان ایستاده بود پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی را ندید بدو گفت ای زن آن مدعیان تو کجا شدند آیا هیچکس بر تو فتوی نداد گفت هیچکس ای آقا عیسی گفت من هم بر فتوی نمی دهم برو و دیگر گناه مکن.
ملاحظه می فرمائید که چگونه عیسی (بنا به نقل انجیل کنونی) با آنکه خود گفته بود که احکام تورات باید اجرا گردد و «هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و بمردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود» با اینحال خود احکام تورات را نادیده می گیرد و مجازاتی که آن کتاب برای زانیه مقرر کرده است درباره آن زن اجرا نمی سازد
خوانندگان عزیز! این بود آن طرز قضاوتی که کتابهای عهدین دربارة انبیاء و فرستادگان خداوند دارند گاهی آنها را مشرک و زمانی آنانرا مشروب خوار و بلکه شرابساز معرفی کرده و گاهی هم ب آنها زنای با دختر و یا ادعای خدائی نسبت می دهند
با در نظر گرفتن این مطالب آیا باز هم نمی توان اطمینان یافت که این کتابها آسمانی نیست و تورات و انجیل واقعی تحریف گردیده؟ آیا وجود اینگونه محتویات (که نه با هیچ منطقی قابل توجیه است و نه با هیچ اصل علمی قابل انطباق) دلیل روشنی بر ساختگی بودن این کتابها نیست؟!
آری باین علت و بعللی که در گذشته به آنها اشاره کردیم مسلم است که ما معتقدیم تورات و انجیلی که بصورت وحی بر موسی و عیسی علیهماالسلام نازل گردیده از میان رفته است و آنچه که اکنون بنام آن کتابها در دسترس ما است نوشتة دست حاخامهای یهودی و پایها و کشیشان مسیحی است و اینها همان کتابهائی است که پدران روحانی کلیسا دنیای علم را بسوی آنها دعوت کرده و تأمین سعادت جهان انسانیت را تنها در پیروی و متابعت از آن میداند .