فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

5- احساس وحدت عالی انسانها

از آغاز حیات اجتماعی بشری و آشنایی مردم با یکدیگر، نوعی احساس وحدت عالی میان انسان ها به وجود آمده است. این احساس در هر کسی که توانسته باشد از لجن زار خود خواهی بیرون بیاید، موج می زند. بدان جهت که مبنای حرکات زندگی دنیوی بر مبنای خود خواهی است و انسان در حرکت خودخواهانه، تنها شخص خود را می بیند و آن رسمیت و شایستگی که برای زندگی خود معتقد است، در هیچ کس سراغ ندارد، لذا به تنها وحدت عالی انسانها نمی تواند برای او مطرح باشد، بلکه از چنین تصوری هم ناتوان است.
این مدعا بر یک اصل ثابت مبتنی است که می گوید: هر اندازه جنبه مادیت یک موجود قوی تر باشد، بیشتر در معرض تضاد و تباین است، لذا برای وصول به هماهنگی و وحدت افراد انسانی، تجرید از ماده و مادیات یک امر ضروری است.

6- پاسخ سؤالات اساسی ششگانه انسان در ارتباط چهارگانه

(ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی و ارتباط انسان با هم نوع خود)
سؤال های ششگانه عبارت اند از:
1- من کیستم؟ 2- از کجا آمده ام؟ 3- به کجا آمده ام؟ 4- با کیستم؟ 5- برای چه آمده ام؟ 6- به کجا می روم؟
همانگونه که می دانیم، پاسخ نهایی این سئوال های شش گانه، بدون استمداد از مذهب امکان پذیر نیست.

7- صفای وجدان و حاکمیت آن

اگر معتقد شویم به این که مردم در زندگی دینی خود، توانایی اداره همه شئون حیاتی مادی و روانی و معنوی خود را دارا هستند و هیچ گونه نیازی به عوامل فوق زندگی مادی ندارند، نه تنها هیچ نیازی به صفای وجدان و منزه داشتن آن برای حاکمیت ناب نمی ماند، بلکه با یک مهارت دقیق باید از میدان زندگی حذف شود. زیرا وجدان صاف و منزه، که قطب نمای کشتی وجود آدمی در اقیانوس هستی است، با خودخواهی، که مبنای زندگی دنیوی، با دو نیروی بزرگ جلب لذت و دفع الم محسوب می شود تضاد آشتی ناپذیر دارند؛ زیرا وجدان نورانی انسان، که پیک مستقیم خداوندی در درون آدمیان است، چه گونه می تواند با خود خواهی، که بر مبنای همگان وسیله و من هدف! و چون من می خواهم، پس حق است! حرکت کند؟ (مگر این که شمشیر حقوق زندگی اجتماعی مردم جلوگیری کند.)