فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

مطلب چهارم: اکنون از گذشته صرف نظر می کنیم...

اکنون از گذشته صرف نظر می کنیم و می گوییم که گذشته هر چه باشد، ما امروزه می بینیم طرز تفکرات و روش حذف دین از... در غرب رواج یافته است و این تفکر و روش، به نتایج دنیوی، که مورد علاقه مردم هستند، رسیده است. آیا ما هم می توانیم از این نوع تفکر و روش پیروی کنیم؟!
پاسخ این سؤال چنین است: وضع کنونی مغرب زمین، با نظر به پیشرفت علم و تکنولوژی و تنظیم پدیده ها و روابط مردم در زندگی اجتماعی، معلول کنار گذاشتن و حذف دین الهی فطری از جامعه نیست، بلکه معلول حذف دین سازان است که برای خود کامگیهای خود، دین الهی را که عامل سازنده بشری است، مطابق هوی و هوس های خود تفسیر، تطبیق و اجراء می کردند.
وقتی که مردم مغرب زمین به بهانه حذف مزاحمان حیات معقول خود ساخته شده متصدیان، دین را کنار گذاشتند، منظورشان دین بود که ضد علم، پیشرفت، آزادی معقول، عدالت و کرامت ذاتی انسان بود. این جریان درباره دین اسلام به هیچ وجه منطقی نیست. زیرا بدیهی است که مکتب اسلام، که یکی از دو اصیل ترین تمدن تاریخ بشری را برای انسان و انسانیت به ارمغان آورده است، محال بود آن تمدن را بدون علم، سیاست، اقتصاد و حقوق به جهانیان عرضه نماید.

مطلب پنجم: با توجه به این حقیقت که عامل...

با توجه به این حقیقت که عامل یا عوامل شیوع حذف دین از... در مغرب زمین، به هیچ وجه با مکتب اسلام سازگار نیست، دامن زدن به ترویج این طدز تفکر، هیچ گونه جنبه علمی و واقع گرایی ندارد. لذا باید عوامل اصلی این فعالیت را در امور دیگر جست و جو کرد.

غلط محض در تکیه بر عواملی که باعث حذف دین از...

اکنون می پردازیم به بیان این حقیقت که تکیه بر آن عواملی که باعث بروز و شیوع حذف دین از... در مغرب زمین شده است، در مکتب اسلام و جوامع مسلمین غلط محض است.
نخستین گام در این حرکت، عبارت است از معانی حیات، دین و سیاست از دیدگاه غرب امروز (حداقل در صحنه زندگی اجتماعی آن) و از دیدگاه اسلام و آن جوامعی که باردار فرهنگ اسلامی است، زیرا اختلاف میان اسلام و غرب در معانی حقایق فوق است.