فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

13 - بلغم زیاد

امام صادق (علیه السلام) فرمود: مقداری علک رومی و مقداری کندر و مقداری صعتر و مقداری شونیز برگیر و هر کدام را جداگانه بکوب تا نرم شوند سپس از پارچه عبور بده و با عسل معجون کن و هر شب به قدر یک فندق بخور که انشاءالله نافع خواهد بود.

14 - شدت بول

فضل می گوید: به امام صادق (علیه السلام) شکایت کردم که به هنگام بول کردن ناراحت می شوم، پس فرمود: در آخر شب از شونیز استفاده کن و من بارها چنین کردم پس شفا یافتم.

15 - کمی فرزند

عمر بن حسنه شتربان از کمی فرزند به امام صادق شکایت کرد، پس فرمود: از خدا طلب آمرزش کن و تخم مرغ و عسل بخور و نیز نقل شده کسی که فرزند نمی آورد بسیار تخم مرغ بخورد.
می گوییم: پیش از گفتیم که امام هم معالجه جسمی می کرد و هم معالجه روحی می کرد و در اینجا شخص را امر به استغفار می کند تا آن شخص با اطمینان متوجه خدا شود و از او طلب فرزند کند سپس این غذا را تجویز می کند که مجاری بول و منی را پاک می سازد و آن را از رطوبت ها تطهیر می کند و بدینگونه اعصاب آرام می شود و منی را بیشتر و بهتر جذب می کند و شاید به این وسیله به هدف می رسد. درباره تخم مرغ هم گفته شده که منی را زیاد و آن را اصلاح می کند.