فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

11 - اسهال تأم با درد

خالد بن یخیج می گوید: به امام صادق (علیه السلام) از درد شکم خود شکایت کردم، به من فرمود: برنج را بگیر و آن را بشوی سپس آن را بکوب و به اندازه کف دست در هر غذایی بخور. سپس فرمود، کسانی را که اسهال دارند نان برنج بدهید در شکم مبتلا به اسهال چیزی سودمندتر از آن نمی رود و آن معده را دباغی می کند و بیماری را از بین می برد.

12 - پیدایش لکه در پوست

مردی از این ناراحتی به امام صادق (علیه السلام) شکایت کرد، پس به او فرمود:
به حمام برو و حنا را با نوره مخلوط کن و به آن موضع بگذار، تو پس از آن شفا پیدا می کنی. گفت: به خدا قسم این کار را جز یک بار انجام ندادم و خدا شفایم داد.
می گوییم: این بیماری به گونه ای است که لکه های سفید در بدن پیدا می شود و درد هم ندارد. پیشینیان آن را مربوط به علتهای داخلی بدن می دانستند و به وسیله قی و اسهال و تنقیه آن را معالجه می کردند و بیمار را از خوردن غذاهای سنگین و گرم باز می داشتند و شاید توصیف امام به مقتضای زمان یا مکان یا جهات دیگری بوده که ما نمی دانیم وگرنه معالجه این بیماری با این دواها و این سرعت بعید می نماید مگر اینکه این معالجه بوسیله تلقین روحی باشد آنهم توسط روح بلندی مانند امام انجام گیرد.

13 - بلغم زیاد

امام صادق (علیه السلام) فرمود: مقداری علک رومی و مقداری کندر و مقداری صعتر و مقداری شونیز برگیر و هر کدام را جداگانه بکوب تا نرم شوند سپس از پارچه عبور بده و با عسل معجون کن و هر شب به قدر یک فندق بخور که انشاءالله نافع خواهد بود.