فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

7 - صدای شکم

کسی به نام ذریح از صدای شکم خود پیش آن حضرت شکایت کرد،
امام فرمود: آیا درد هم دارد؟ گفت: آری فرمود: چرا سیاه دانه و عسل استفاده نمی کنی؟ او چنین کرد و خوب شد.
می گوییم: استعمال سیاه دانه با عسل چنین است که سیاه دانه را آرد می کنند و با عسل خوب مخلوط می کنند و سه بار صبح و عصر و شب به اندازه یک فندق می خورند.

8 - بادهای درد آور

جابر بن حیان به امام صادق (علیه السلام) نوشت: ای فرزند پیامبر خدا! بادی در تمام بدن من از فرق تا قدم افتاده و آزارم می دهد مرا دعا کن. حضرت دعا کرد و به او نوشت: از شیاف عنبر و جیوه استفاده کن که انشاءالله شفا می یابی او چنین کرد و شفا یافت.
می گوییم: منظور از بادهای دردآور، بادهایی که در هواست نیست که به گفته بعضی ها اگر داخل بدن شود می کشد، بلکه منظور از آن گازهایی است که در داخل بدن جمع می شود. وقتی آنها افزایش پیدا کنند و محلی برای خروج نباشد دردآور می شود. پس امام به او امر کرد که با استعمال این شیاف اعصاب را تحریک کند تا این گازها بیرون آیند و او چنین کرد و خوب شد.

9 - ضعف بدن

مردی به آن حضرت گفت: من در بدن خود دردی احساس می کنم، فرمود بر تو باد شیر که آن گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند دیگری به او گفت: من شیر خوردم و به من ضرر کرد فرمود: شیر به تو ضرر نکرده بلکه همراه آن چیز دیگری خورده ای و آن چیز بر تو ضرر کرده است و تو گمان نموده ای که شیر ضرر کرده است.
می گوییم: منظور امام همان شیر دوشیدنی است و شیر غذای کاملی است که همه ویتامین ها که بدن به آن نیاز دارد و در خود جمع کرده است و لذا شیر با بیشتر مزاجها می سازد از منافع مداومت بر خوردن شیر آن است که بدن را چاق می کند و قلب و مغز را تقویت می کند و به قوه بدن می افزاید، به اضافه اینکه سینه را اصلاح می کند و سرفه را تسکین می دهد بنابراین، شیر هم غذاست و هم دوا و ضعف بدن را از بین می برد مخصوصاً اگر ضعف از حرارت یا از سمومات غذایی ناشی شده باشد به ویژه اگر مریض دوره نقاهت خود را بگذراند.