فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

6 - اسهال

عبدالرحمن بن کثیر می گوید: در مدینه مریض شدم و اسهال گرفتم. امام صادق (علیه السلام) به من دستور داد که سویق جاروس(31) را با آب مخلوط کنم و بخورم و من چنین کردم و خوب شدم.

7 - صدای شکم

کسی به نام ذریح از صدای شکم خود پیش آن حضرت شکایت کرد،
امام فرمود: آیا درد هم دارد؟ گفت: آری فرمود: چرا سیاه دانه و عسل استفاده نمی کنی؟ او چنین کرد و خوب شد.
می گوییم: استعمال سیاه دانه با عسل چنین است که سیاه دانه را آرد می کنند و با عسل خوب مخلوط می کنند و سه بار صبح و عصر و شب به اندازه یک فندق می خورند.

8 - بادهای درد آور

جابر بن حیان به امام صادق (علیه السلام) نوشت: ای فرزند پیامبر خدا! بادی در تمام بدن من از فرق تا قدم افتاده و آزارم می دهد مرا دعا کن. حضرت دعا کرد و به او نوشت: از شیاف عنبر و جیوه استفاده کن که انشاءالله شفا می یابی او چنین کرد و شفا یافت.
می گوییم: منظور از بادهای دردآور، بادهایی که در هواست نیست که به گفته بعضی ها اگر داخل بدن شود می کشد، بلکه منظور از آن گازهایی است که در داخل بدن جمع می شود. وقتی آنها افزایش پیدا کنند و محلی برای خروج نباشد دردآور می شود. پس امام به او امر کرد که با استعمال این شیاف اعصاب را تحریک کند تا این گازها بیرون آیند و او چنین کرد و خوب شد.