فهرست کتاب


الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

شیخ صدوق آیة الله سید احمد فهری‏

أبواب الثلاثین و ما فوقه

باب های سی و بالاتر

(از برای امام علیه السّلام سی نشانه هست)