الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

نویسنده : شیخ صدوق مترجم : آیة الله سید احمد فهری‏

أبواب الثلاثین و ما فوقه

باب های سی و بالاتر

(از برای امام علیه السّلام سی نشانه هست)