فهرست کتاب


الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

شیخ صدوق آیة الله سید احمد فهری‏

أبواب الاثنی عشر

(بابهای دوازده گانه)

(باب یکم تا دوازدهم)