الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

نویسنده : شیخ صدوق مترجم : آیة الله سید احمد فهری‏

باب التسعة

(باب خصلت های نه گانه)

(نه خصلتی که خداوند به پیغمبر خود محمد عطا فرموده است)