فهرست کتاب


الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

شیخ صدوق آیة الله سید احمد فهری‏

(در شش نماز تکبیرات افتتاحیه و دعای توجه مستحب است)

من السنة التوجه فی ست صلوات

32 قال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلی إن من السنة التوجه فی ست صلوات و هی أول رکعة من صلاة اللیل و المفردة من الوتر و أول رکعتی الزوال و أول رکعة من رکعتی الإحرام و أول رکعة من نوافل المغرب و أول رکعة من الفریضة
ترجمه :
32- پدرم در رساله ای که بمن داده است گوید: مستحب است که در شش نماز تکبیرات افتتاحیه و دعای توجه خوانده شود نخستین رکعت از نماز شب و نماز یک رکعتی وتر و رکعت اول از دو رکعت نافله ظهر و رکعت اول از دو رکعت نماز احرام و رکعت اول از نافله های مغرب و رکعت اول نماز واجب.

(از تن شهید شش چیز باید کنده شود و دیگر جامه هایش را نباید بکنند)