الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

نویسنده : شیخ صدوق مترجم : آیة الله سید احمد فهری‏

باب الستة

(باب خصلت های ششگانه)

(شش خصلت مخصوص این امت است)