فهرست کتاب


الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

شیخ صدوق آیة الله سید احمد فهری‏

باب الستة

(باب خصلت های ششگانه)

(شش خصلت مخصوص این امت است)