فهرست کتاب


الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

شیخ صدوق آیة الله سید احمد فهری‏

باب الاثنین

(باب دوگانه)

(خدای یکتا را بدو چیز باید شناخت)