فهرست کتاب


الخصال الممدوحه و المذمومه «صفات پسندیده و نکوهیده»

شیخ صدوق آیة الله سید احمد فهری‏

وفات و محل دفن شیخ

شیخ صدوق ره پس از زحمات فوق العاده ای که در ترویج و نشر اخبار و آثار اهل بیت علیهم السّلام متحمّل گردید و کتابهائی که تألیف فرمود آخرین ورق عمر او در سال 381 در شهر ری برگشت و با برگشتن این ورق کتاب عمر او نیز بپایان رسید و در نزدیکی مزار مقدّس حضرت عبد العظیم بخاک سپرده شد رضوان اللَّه تعالی علیه.
در پایان این مقدّمه مناسب مینماید که از مساعی جمیله مؤسّسه انتشارات علمیّه اسلامیّه در نشر کتب علمی و آثار اهل بیت عصمت و طهارت کوشا هستند سپاسگزاری نموده و موفقیّت این مؤسسه را بیش از پیش از خدای متعال مسألت نمایم.
سید احمد فهری زنجانی

باب الواحد

(باب «یک)»