فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

3 - مراعات غیرت شوهر و مصونیت از دیگران

شوهران نسبت به نوامیس خود شدیداً حساس هستند، و کوچکترین انحراف اخلاقی و جنسی زنانشان را تحمل نمی کنند، حتی برخی شوهران بی تقاوت نیز که رگ مردانگی ندارند، در نهایت امر حرکات نابخردانه زنان خود را با کیفرهای خشن پاسخ می گویند.
رسول خدا می فرمایند:
بهترین زنان امت من کسی است که در کنار شوهرش آراسته، ولی نسبت به دیگران نفوذناپذیر باشد، و بالعکس، بدترین زنان زنی است که در برابر شوهر خود خویشتن دار، ولی نسبت به اجانب و نامحرمان خود نمائی کند...(330).
بانوان محترم بدانند که حرکات مرموز آنان سر انجام افشاء می گردد، و آبرو و شخصیت خود و خانواده شان لکه دار می شود، و حوادث تلخ روزگار ئر جراید کم و بیش منعکس می گردد دلیل این ادعا است.

4 - اجتناب از تمجید دیگران

زن و شوهر سعی کنند که از تمجید زنان و شوهران بیگانه خودداری کنند، زیرا این مسأله علاوه بر عوارض نامطلوب دیگر، باعث به وجود آمدن سوء ظن در کانون خانواده می گردد، و صدها معصیت را به بار می آورد، و صفا و گرمی زن و شوهر را ضایع می سازد، و ممکن است سر از جدایی و یا مشاجرات خطرناک در آورد.
اگر خود نمائی زن در برابر بیگانه برای شوهر با غیرت قابل تحمل نیست، بدون تردید عواطف زن در برابر تمایلات شوهرش به بیگانه می شکند، و او دوست ندارد مردش به سوی دیگران کشیده گردد، و دل وی محبت و عشق دیگری را در خود جای دهد. بنابراین سفارش می گردد که برادران گرامی عواطف و احساسات زنان خود را مراعات نموده، نه تنها از تجدید فراش خودداری کنند (موارد استثنائی منظور نیست) بلکه از مطرح کردن چنین مسائلی حتی به صورت شوخی نیز اجتناب فرمایند.
در تاریخ هست که روزی رسول خدا در کنار یارانش نشسته و مشغول صحبت بود، ناگاه زنی با بدن عریان به جمع آنان پیوست و گفت ای پیامبر خدا! من مرتکب زنا گشته ام مرا به کیفر برسان! در این اثنا مردی در رسید، و لباسی را بر روی زن افکند و گفت: ای رسول گرامی این زن من است، و او هیچ خلافی مرتکب نشده، بلکه وی چون مرا با کنیزم مشاهده کرده تحمل ننموده، و به این کیفیت عکس العمل نشان داد پیامبر خدا فرمود: انسان در حال غیرت بالا و پائین را تشخیص نمی دهد (331)
برادران عزیز از این قضیه عبرت گرفته و بدانند که انحراف مرد سر انجام همسرش را نیز به انحراف خواهد کشاند، و تاریخ و تجربه ثاب کرده است که زنان منحرف غالباً خانواده های مردان منحرف می باشند، و جنایت های ناموسی را انتقام از شوهران خود تلقی می کنند

5 - مدیریت اقتصادی

زن و شوهر در اداره خانه باید تدبیر اقتصادی داشته باشند، و قبل از هر چیز کارها و مسؤولیت ها را در بین خود تقسیم کنند، اگر زن وظیفه دارد در درون خانه به شوهرداری و بچه داری و انجام سایر کارهای خانه بپردازد، متقابلاً شوهر و سرپرست خانه نیز موظف است با تلاش کافی نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را تأمین ساخته، و شخصیت و آبروی خود و اهل بیت خویش را حفظ کند.
چقدر مردان بی غیرت و بی عار که همچون پرده نشینان در خانه می نشینند، و کاری به اداره خانه ندارند، و در نتیجه همسر بی چاره و بدبخت آنان در صف های خرید و تهیه لوازم زندگی دوشادوش مردان و بوالهوسان گرفتار گردیده، و این خود از عوامل انحراف و فساد اخلاقی به شمار می آید؟
مرد اگر سر پرست خانواده است، و زن و فرزندان موظفند حریم او را حفظ کنند، در صورتی است که شوهر با تلاش لازم نیازمندی های افراد تحت تکلف خود را تأمین نماید(332).