فهرست کتاب


نکته های آموزنده برای مادران آینده همراه با ورزش های دوره بارداری

مبارکه روحانی راد کارشناس مامایی

خوابیدن صحیح

مادر عزیز، برای خوابیدن به روش زیر عمل نمایید:

- ابتدا لبه تخت بنشینید. (ش - 12)
- هر دو دست را به یک طرف بیاورید. (ش - 13)
- پایین تنه را از یک سمت روی تخت قرار دهید. به گونه ای که پاها زاویه 40 درجه را تشکیل دهند. (ش - 14)
- برای راحتی بیشتر بالشی نرم بین پاهایتان بگذارید. (ش - 14)

حالت های مختلف درست خوابیدن

1 - به پهلو خوابیدن با بالشی بین پا (ش - 14)
2 - خوابیدن به حالت طاق باز (به پشت) با یک بالش زیر زانو (برای مدت کوتاه) (ش - 15)
3 - نیمه دمر و با بالشی زیر پا و زیر بازویتان (ش - 17)
4 - نیمه درازکش با کمک تعدادی بالش (زیر کمر حتماً پر باشد) (ش - 17)
5 - دمر و با بالشی زیر باسن (برای مدت کوتاه) (ش - 18)