فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

30. چرا رنگ چربی برخی گوشت ها زرد و رنگ برخی سفید است؟

رنگ چربی گوشت با انواع مواد غذایی که به دام می دهند ارتباط دارد. دام هایی که قسمت عمده مواد در جیره غذایی آنها را علوفه سبز تشکیل می دهد چون مقادیری کاروتن در علوفه آنها وجود دارد، رنگ چربی آنها زرد می شود. ولی دام هایی که قسمت عمده مواد جیره غذایی آنها را دانه های غلات تشکیل می دهد چون کاروتن کم دارد در نتیجه رنگ چربی آنها سفید است.

31. آیا مقدار آهن موجود در تخم مرغ و گوشت قرمز برابر است؟

بله. میزان مساوی از تخم مرغ و قسمت بی چربی گوشت قرمز، مقدار آهن تقریبا برابر است.

32. چطور می توان تخم مرغ تازه با پوست را از تخم مرغ کهنه تشخیص داد؟

برای این کار باید تخم مرغ را جلوی روشنایی یک لامپ قوی گرفت. تخم مرغ تازه و با کیفیت مرغب، اولا دارای حفره خیلی کوچک هوایی است و بعلاوه زرده آن به طور منسجم کاملا در وسط قرار دارد و قسمت عمده ان نیز طبیعی و سفت است.