فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

29. کدام یک از انواع خوراکی های زیر:

الف) جگر گاو
ب) جگر گوساله
پ) جگر گوسفند
از نظر ارزش غذایی مهمتر و غنی تر هستند؟
تمام انواع جگرهای گاو، گوساله و گوسفند منبع بسیار غنی و عالی پروتئین درجه 1 و آهن و ویتامین های 2B (رایبوفلاوین) و 3B (نیاسین) هستند.

30. چرا رنگ چربی برخی گوشت ها زرد و رنگ برخی سفید است؟

رنگ چربی گوشت با انواع مواد غذایی که به دام می دهند ارتباط دارد. دام هایی که قسمت عمده مواد در جیره غذایی آنها را علوفه سبز تشکیل می دهد چون مقادیری کاروتن در علوفه آنها وجود دارد، رنگ چربی آنها زرد می شود. ولی دام هایی که قسمت عمده مواد جیره غذایی آنها را دانه های غلات تشکیل می دهد چون کاروتن کم دارد در نتیجه رنگ چربی آنها سفید است.

31. آیا مقدار آهن موجود در تخم مرغ و گوشت قرمز برابر است؟

بله. میزان مساوی از تخم مرغ و قسمت بی چربی گوشت قرمز، مقدار آهن تقریبا برابر است.