فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

9. آیا درست است که روغن زیتون در مقایسه با کره حیوانی چربی کمتری دارد؟

چنین نیست. روغن زیتون یک چربی خالص نظیر هر چربی دیگر است و در هر یک قاشق سوپ خوری آن 5/13 گرم چربی وجود دارد که حاوی 120 کالری است. کره نیز چربی است و در هر یک قاشق سوپ خوری آن 5/11 گرم چربی و حدود 100 کالری وجود دارد. یعنی از نظر چربی و کالری تقریبا یکسان هستند ولی تفاوت آنها در این است که 7 گرم از 5/11 گرم چربی کره از چربی های مضر اشباع شده است و افزون بر آن، دارای کلسترول نیز هست. ولی روغن زیتون مقدار زیادی اسید چرب اشباع نشده با یک اتصال مضاعف به نام اولئیک اسید دارد؛ یعنی حدود 10 گرم در هر قاشق سوپ خوری روغن زیتون، در برابر 3 گرم در هر قاشق سوپ خوری کره. البته اسید چرب اشباع نشده اولئیک اسید با یک اتصال مضاعف، برای کاهش کلسترول خون مفید است. پس از این نظر نیز روغن زیتون بر کره ترجیح دارد.

10. مغزهای گیاهی نظیر گردو، بادام زمینی، فندق و بادام و نظایر آنها، از کدام یک از انواع مواد زیر غنی هستند؟

الف) چربی
ب) پروتئین
پ) کلسترول
ت) کالری
مغزهای گیاهی عموما از نظر چربی و پروتئین و کالری غنی هستند ولی کلسترول ندارند زیرا کلسترول در مواد خوراکی با منشأ حیوانی وجود دارد. دیگر اینکه غالبا چربی در مغزهای گیاهی - جز در معدودی از آنها - همه از چربی های مفید اشباع نشده هستند.

11. کدام یک از انواع کاهوهای زیر دارای مقدار بیشتری ویتامین C و بتاکاروتن(21) هستند: کاهوی ایرانی با برگ های دراز و شل یا کاهوی کروی شکل پیچ با برگ های پیچیده؟

کاهوی نوع ایرانی با برگ های شل و سبز تیره دارای مقدار بیشتری ویتامین C و بتاکاروتن است. به طور کلی هر چه برگ های کاهو سبزتر باشد، بیشتر دارای دو ماده فوق است و کاهوی ایرانی با برگ های سبز تیره تا حدود ده برابر بیشتر از کاهوهای پیچ کروی شکل از این مواد مفید دارند.