فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

8. مواد خوراکی یاد شده در سؤال 7 را از نظر مقدار چربی اشباع شده به ترتیب از بالاترین مقدار ذکر کنید.

راسته استیک حدود 5 گرم چربی اشباع شده در 100 گرم؛ گوشت گوساله با دنده حدود 4 گرم در 100 گرم؛ سینه جوجه بدون پوست حدود یک گرم در 100 گرم؛ و میگو حدود 3/0 گرم در 100 گرم، چربی اشباع شده دارند. ولی گوشت ها به طور کلی، بخصوص میگو مقدار اسید اوریک را افزایش می دهند و اشخاصی که اسید اوریک بالایی دارند باید کم گوشت بخورند و یا از خوردن آن پرهیز کنند.

9. آیا درست است که روغن زیتون در مقایسه با کره حیوانی چربی کمتری دارد؟

چنین نیست. روغن زیتون یک چربی خالص نظیر هر چربی دیگر است و در هر یک قاشق سوپ خوری آن 5/13 گرم چربی وجود دارد که حاوی 120 کالری است. کره نیز چربی است و در هر یک قاشق سوپ خوری آن 5/11 گرم چربی و حدود 100 کالری وجود دارد. یعنی از نظر چربی و کالری تقریبا یکسان هستند ولی تفاوت آنها در این است که 7 گرم از 5/11 گرم چربی کره از چربی های مضر اشباع شده است و افزون بر آن، دارای کلسترول نیز هست. ولی روغن زیتون مقدار زیادی اسید چرب اشباع نشده با یک اتصال مضاعف به نام اولئیک اسید دارد؛ یعنی حدود 10 گرم در هر قاشق سوپ خوری روغن زیتون، در برابر 3 گرم در هر قاشق سوپ خوری کره. البته اسید چرب اشباع نشده اولئیک اسید با یک اتصال مضاعف، برای کاهش کلسترول خون مفید است. پس از این نظر نیز روغن زیتون بر کره ترجیح دارد.

10. مغزهای گیاهی نظیر گردو، بادام زمینی، فندق و بادام و نظایر آنها، از کدام یک از انواع مواد زیر غنی هستند؟

الف) چربی
ب) پروتئین
پ) کلسترول
ت) کالری
مغزهای گیاهی عموما از نظر چربی و پروتئین و کالری غنی هستند ولی کلسترول ندارند زیرا کلسترول در مواد خوراکی با منشأ حیوانی وجود دارد. دیگر اینکه غالبا چربی در مغزهای گیاهی - جز در معدودی از آنها - همه از چربی های مفید اشباع نشده هستند.