فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

6. آیا تخم مرغ های با پوست قهوه ای مغذی تر از تخم مرغ های با پوست سفید هستند؟

چنین نیست. رنگ رنگ پوست تخم مرغ هیچ تأثیری روی مواد مغذی و طعم تخم مرغ ندارد و مربوط به نژاد مرغ تخم گذار است.

7. کدام یک یک از مواد خوراکی زیر کلسترول بیشتری دارند؟

الف) استیک و راسته گاو
ب) سینه بدون پوست تخم مرغ
پ) میگو
ت) گوشت گوساله با دنده
در درجه اول میگو با 130 میلی گرم کلسترول در 100 گرم؛ و پس از آن گوشت گوساله با دنده با 110 میلی گرم کلسترول در 100 گرم و سپس راسته گاو و استیک و سینه مرغ بدون پوست هر کدام 70 - 60 میلی گرم در هر 100 گرم کلسترول دارند.

8. مواد خوراکی یاد شده در سؤال 7 را از نظر مقدار چربی اشباع شده به ترتیب از بالاترین مقدار ذکر کنید.

راسته استیک حدود 5 گرم چربی اشباع شده در 100 گرم؛ گوشت گوساله با دنده حدود 4 گرم در 100 گرم؛ سینه جوجه بدون پوست حدود یک گرم در 100 گرم؛ و میگو حدود 3/0 گرم در 100 گرم، چربی اشباع شده دارند. ولی گوشت ها به طور کلی، بخصوص میگو مقدار اسید اوریک را افزایش می دهند و اشخاصی که اسید اوریک بالایی دارند باید کم گوشت بخورند و یا از خوردن آن پرهیز کنند.