فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

عیب پوشی

مکن عیب کسان تا می توانی - که تو ای دوست عیب خود ندانی
مده بر عیب کس نادیده اقرار - و گر بینی بپوشان بهتر ای یار
که تو هم عیب داری عیبناکی - خدا را شد سزای عیب پاکی
مکن مدح خود و عیب دگر کس - و گر گوید کسی، گو زین سخن بس

ناصر خسرو

بازتاب بدی

عیب مردم را مگو ای خود پرست - عیب جویی هم به دنبال تو هست
تو عیوب دیگری سازی بیان - دیگری عیب تو آرد بر زبان
صغیر اصفهانی

عیب جو

چو شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان - در پشت سر نهند کسی را که عیب جو ست
پروین اعتصامی