نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

آلودن دامن پاکان

مروت نیست آلودن به تهمت، دامن پاکان - به خلوت عاشق بی تاب با خانه منشیند
صائب

راز گشایی

هیچ عیبی خاکیان را همچو کشف راز نیست - از زمین ها جز زمین شور را قابل مخوان
صائب

راز داری

خامشی به که ضمیر دل خویش - با کسی گفتن و گفتن که مگوی
ای سلیم! آب ز سرچشمه ببند - که چو پر شد، نتوان بستن جوی
سخنی در نهان نباید گفت - که بر انجمن نشاید گفت
سعدی