فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

تهمت

ز تهمت است چه اندیشه پاک دامن را - که صبح صادق یوسف ز چاک پیرهن است
صائب تبریزی

آلودن دامن پاکان

مروت نیست آلودن به تهمت، دامن پاکان - به خلوت عاشق بی تاب با خانه منشیند
صائب

راز گشایی

هیچ عیبی خاکیان را همچو کشف راز نیست - از زمین ها جز زمین شور را قابل مخوان
صائب