نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

خطای زبان

آن کس که نسنجیده قدم پیش نهاد - دور است که از بلای لغزش برهد
از بهر سخن تا که نیایی جایی - بی جا سخن مگو که سودت ندهد
ابوالقاسم حالت

دژ سکوت

صمت عادت کن که از یک گفتنک - می شود تاراج این تحت الحنک
ای خوش آن کو رفت در حصن سکوت - بسته دل در یاد حی لا یموت
شیخ بهایی

تهمت

ز تهمت است چه اندیشه پاک دامن را - که صبح صادق یوسف ز چاک پیرهن است
صائب تبریزی