فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

در بند زبان

از زبان، دوش شکوه ها کردم - نزد یاران باوفایی چند
دیدم ایشان هم از زیان زبان - او فتادند همچو من در بند
محمد علی صفر (زر افشان)

خطای زبان

آن کس که نسنجیده قدم پیش نهاد - دور است که از بلای لغزش برهد
از بهر سخن تا که نیایی جایی - بی جا سخن مگو که سودت ندهد
ابوالقاسم حالت

دژ سکوت

صمت عادت کن که از یک گفتنک - می شود تاراج این تحت الحنک
ای خوش آن کو رفت در حصن سکوت - بسته دل در یاد حی لا یموت
شیخ بهایی