نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

تیغ زبان

بریده باد زبان کسی که دست مرا - ز دامن تو به تیغ زبان جدا کرده
صبری اصفهانی

در بند زبان

از زبان، دوش شکوه ها کردم - نزد یاران باوفایی چند
دیدم ایشان هم از زیان زبان - او فتادند همچو من در بند
محمد علی صفر (زر افشان)

خطای زبان

آن کس که نسنجیده قدم پیش نهاد - دور است که از بلای لغزش برهد
از بهر سخن تا که نیایی جایی - بی جا سخن مگو که سودت ندهد
ابوالقاسم حالت