فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

پرده پوشی

رازی که شود به پیش تو فاش - تو پرده از آن مگیر زنهار
گر سر نهان خود نپوشی - در دیده همگنان شوی خوار
از گفتن یک نهفتنی راز - بس یار که گشته دشمن یار
از بهر دوام دوستی را - این پرده نگاه دار هموار
رشید یاسمی

تیغ زبان

بریده باد زبان کسی که دست مرا - ز دامن تو به تیغ زبان جدا کرده
صبری اصفهانی

در بند زبان

از زبان، دوش شکوه ها کردم - نزد یاران باوفایی چند
دیدم ایشان هم از زیان زبان - او فتادند همچو من در بند
محمد علی صفر (زر افشان)