نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

زیان زبان

هر چه به من می رسد ز دست زبان است - جان من از دست این زبان به لب آمد
عشقی همدانی

بیهوده گویی

زشت رویی پیش ما از زشت خویی بهتر است - لال بودن صد ره از بیهوده گویی بهتر است
عیب جویی از کسان عیب مرا زایل نکرد - عیب خود برداشتن از عیب جویی بهتر است
پرتو بیضایی

پرده پوشی

رازی که شود به پیش تو فاش - تو پرده از آن مگیر زنهار
گر سر نهان خود نپوشی - در دیده همگنان شوی خوار
از گفتن یک نهفتنی راز - بس یار که گشته دشمن یار
از بهر دوام دوستی را - این پرده نگاه دار هموار
رشید یاسمی