نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

آینه عیب

آیینه خویش را به صیقل دادم - روشن کردم به پیش خود بنهادم
در آینه، عیب خویش چندان دیدم - کز عیب دگر کسان نیامد یادم
محمود غزنوی

زیان زبان

هر چه به من می رسد ز دست زبان است - جان من از دست این زبان به لب آمد
عشقی همدانی

بیهوده گویی

زشت رویی پیش ما از زشت خویی بهتر است - لال بودن صد ره از بیهوده گویی بهتر است
عیب جویی از کسان عیب مرا زایل نکرد - عیب خود برداشتن از عیب جویی بهتر است
پرتو بیضایی