فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

زبان شیرین

گر تو را هست شکرین گفتار - شهد کامی مدام، دل خوش دار
چون بود هر که را زبان شیرین - دوست دار و برادرش بسیار
سلیمان امینی تبریزی

آینه عیب

آیینه خویش را به صیقل دادم - روشن کردم به پیش خود بنهادم
در آینه، عیب خویش چندان دیدم - کز عیب دگر کسان نیامد یادم
محمود غزنوی

زیان زبان

هر چه به من می رسد ز دست زبان است - جان من از دست این زبان به لب آمد
عشقی همدانی