نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

پاکیزه گویی

خواهی چو در حضور بزرگان سخن کنی - پاکیزه گوی و نغز، و گرنه خموش باش
از فصل معرفت اگرت درسی آرزوست - بازی زبان ببند و سراپای گوش باش
سید حسن طبسی

زبان شیرین

گر تو را هست شکرین گفتار - شهد کامی مدام، دل خوش دار
چون بود هر که را زبان شیرین - دوست دار و برادرش بسیار
سلیمان امینی تبریزی

آینه عیب

آیینه خویش را به صیقل دادم - روشن کردم به پیش خود بنهادم
در آینه، عیب خویش چندان دیدم - کز عیب دگر کسان نیامد یادم
محمود غزنوی