فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

گفتار راست

گفت تو همیشه راست باید - گر بر تو در خطر گشاید
از گفتن راست، رو مگردان - کز آن شود ارجمند انسان
پیرامن کذب پای مگذار - تا شأن تو نشکند در انظار
کز گفت دروغ نیست بدتر - هرگز صفتی به آدمی در
حیدر علی کمالی

پاکیزه گویی

خواهی چو در حضور بزرگان سخن کنی - پاکیزه گوی و نغز، و گرنه خموش باش
از فصل معرفت اگرت درسی آرزوست - بازی زبان ببند و سراپای گوش باش
سید حسن طبسی

زبان شیرین

گر تو را هست شکرین گفتار - شهد کامی مدام، دل خوش دار
چون بود هر که را زبان شیرین - دوست دار و برادرش بسیار
سلیمان امینی تبریزی